Η άσκηση της τέχνης της δικηγορίας με ευδόκιμο και ηθικό τρόπο αποτελεί καθήκον για κάθε ευσυνείδητο νομικό εκπρόσωπο και σύμβουλο. Είτε πρόκειται για μεμονωμένους επαγγελματίες ή για δικηγορικές εταιρείες, υπάρχουν περιορισμοί προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται. Για την προστασία των πελατών και για τη διασφάλιση μιας υψηλής ποιότητας νομικών υπηρεσιών, τα δικηγορικά γραφεία της Κύπρου πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τις παρακάτω συνθήκες.

Κάθε δικηγόρος που ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στην Κύπρο είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τον “Περί Δικηγόρων Νόμο”, να εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο Δικηγόρων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λαμβάνοντας πιστοποιητικό εγγραφής. Με αυτόν τον τρόπο, οι νομικές υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από δικηγόρους που κατέχουν νόμιμα και ανανεώνουν κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη άδεια ασκήσης του δικηγορικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.

Θεσμικές εγγυήσεις για τη σωστή λειτουργία του δικηγορικού επαγγέλματος

Στόχος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, που αριθμεί περισσότερα από 2.500 μέλη, είναι τόσο η σωστή εκπροσώπηση των συμφερόντων των επαγγελματιών του οικείου κλάδου, όσο και ο έλεγχος, κατόπιν σχετικής αίτησης, της ποιότητας των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών. Ο σχετικός έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται, κυρίως σε περιπτώσεις που παραβιάζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας σύμφωνα με τον οποίο οφείλουν να ασκούν το επάγγελμά τους οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες του νησιού. Παράλληλα με τον Παγκύπριο Δικηγόρικο Συλλογο, κάθε δικηγόρος μπορεί να είναι εγγεγραμμένος και στον τοπικό δικηγορικό του σύλλογο, ο οποίος έχει την έδρα του στην επαρχία που εδρεύει και το αντίστοιχο Επαρχιακό Δικαστήριο.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θέτει τις γενικές αρχές που διέπουν το δικηγορικό επάγγελμα, διαμορφώνει τον τρόπο άσκησής του μέσα στο πλαίσιο της σωστής εκπροσώπησης στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης, ρυθμίζοντας παράλληλα τις σχέσεις των δικηγόρων με τους πελάτες τους, με τους δικαστικούς λειτουργούς, τους πραγματογνώμονες, τους διαιτητές αλλά και με τους συναδέλφους τους. Η παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας δηλώνει επαγγελματική αμέλεια και επισύρει πιθανές πειθαρχικές ποινές στον απιστήσαντα δικηγόρο.