Η σύγχρονη κοινωνία έχει δομηθεί με βάση το ευρύτερο καλό. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητοι οι νόμοι που διέπουν τη λειτουργία της κοινωνίας. Χωρίς αυτούς, θα επικρατούσε χάος και αναρχία. Συνεπώς, το Νομικό Σύστημα κάθε χώρας έχει δημιουργηθεί για να προστατεύσει τους πολίτες και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Ανάλογα με τις ανάγκες, οι Νόμοι χωρίζονται σε κατηγορίες, και για την κάθε μια από τις κατηγορίες υπάρχουν οι αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς το Νόμο.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μία χώρα διέπονται από τις απαιτούμενες νομοθετικές διατάξεις. Για να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν, χρειάζεται να είναι 100% νόμιμες και να στηρίζονται σε δομημένες διαδικασίες που δεν εξαπατούν ούτε βλάπτουν κανέναν. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κλάδοι που συνεπάγονται αυστηρότερα μέτρα και περιορισμούς. Πρόκειται για μια εύλογη διαδικασία, λόγω της φύσης των επιχειρήσεων αυτών. Με αυτά τα μέτρα, η κάθε χώρα δεν επιδιώκει να παρακωλύσει τις προσπάθειες των επιχειρηματιών ή να δυσχεράνει την οικονομική ανάπτυξη.

Ανάγκη Συμμόρφωσης προς το Νόμο

Από την ονομασία και μόνο, φαίνεται πως η ανάγκη της συμμόρφωσης προς το Νόμο είναι αυτονόητη. Η κάθε επιχείρηση έχει υποχρέωση να υπακούει στην κείμενη νομοθεσία και να συμμορφώνεται στις αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας. Στην Κύπρο, ισχύει ο Νόμος Συμμόρφωσης προς το Νόμο και αφορά ακόμη και την ίδια την Κυβέρνηση. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε πιο αυστηρή νομοθεσία, αυτές έχουν να κάνουν με τον τραπεζικό κλάδο και τον κλάδο των επενδύσεων, την ασφάλεια και τις επενδύσεις, τα ΜΜΕ και τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράκτιες εταιρείες (offshore), όπως πχ. όσες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του στοιχηματισμού και των τυχερών παιγνίων.

Είναι απαραίτητο λοιπόν για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, είτε ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες ή όχι, να διαθέτει ολοκληρωμένη και πλήρως ενημερωμένη νομική εκπροσώπηση. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι σε θέση να διατηρείται 100% νόμιμη και χωρίς κανένα ψήγμα μη συμμόρφωσης απέναντι στο Νόμο.